• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Doznania z bitwy rakiet

Bitwa rakiet jest wyj?tkowym zwyczajem odbywaj?cym si? we Vrontados, na greckiej wyspie Chios. Tradycja ta si?ga kilku stuleci.

Nikt nie jest pewien prawdziwego pochodzenia bitwy rakiet. Starsi mieszka?cy opowiadaj?, ?e tradycja narodzi?a si? w czasie wojny grecko-tureckiej, maj?c na celu odstraszenie Turków. Inni za? uwa?aj?, ?e rybacy, którzy byli w Chinach, byli ?wiadkami podobnego wydarzenia jak bitwa rakiet i tam nauczyli si? robi? takie rakiety w?asnor?cznie. Nast?pnie powrócili na Chios rozpoczynaj?c ow? tradycj? i przekazuj?c swoj? wiedz? z ojca na syna.

Obecnie, w Wielk? Sobot? odbywa si? bitwa pomi?dzy ko?cio?em ?wi?tego Marka a ko?cio?em Matki Boskiej Erithiani. Ka?dego roku tysi?ce rakiet w?druje z jednego ko?cio?a na drugi. Uczestnicy przygotowuj? rakiety w?asnor?cznie, wed?ug wiedzy przekazywanej z dziada pradziada. Wszyscy mieszka?cy uczestnicz? w wydarzeniu, lecz zazwyczaj to m?odzie? bierze czynny udzia? w bitwie.

Ko?cowym efektem bitwy rakiet jest spektakularne widowisko, które przyci?ga tysi?ce ludzi nie tylko z Grecji, lecz z ca?ego ?wiata. ?wiadkowie wydarzenia mówi?, ?e wygl?da to jak deszcz ognia. Jednak?e, najbardziej niesamowita nie jest sama bitwa, która trwa kilka godzin, lecz przygotowanie kolejnych rakiet, które trwa tak szybko, jak wypalaj? si? poprzednie rakiety.