• English (United Kingdom)
 • Greek
 • Spanish
 • French
 • German
 • Norsk
 • Polish

logo4

 • Agios Markos
  Agios Markos The Church of Agios Markos
 • Panagia Erithiani by Night
  Panagia Erithiani by Night The Churches under Fire
 • Vrontados
  Vrontados The City of Vrontados
 • Panagia Erithiani
  Panagia Erithiani The Church Of Panagia Erithiani
 • Rocketwar By Night
  Rocketwar By Night The Fight In The Holy Night

Witaj na Rocketwar.com!

home

Witamy na stronie Bitwy Rakiet, która zosta?a stworzona, aby pokaza? wam coroczne widowisko, które odbywa si? na wyspie Chios, Grecja.

Witryna ta zosta?a stworzona specjalnie po to, aby udokumentowa? to wyj?tkowe wydarzenie, w którym ponad 60 tysi?cy rakiet jest odpalanych z dwóch przeciwnych obozów rywalizuj?cych ze sob? ko?cio?ów parafialnych pod wezwaniem ?w. Marka i Matki Bo?ej Erithiani.

Czytaj wi?cej

 

Bitwa Rakiet oczami Aurelie

Celem, jaki chc? osi?gn?? obie dru?yny jest trafienie w ko?ció? przeciwników. Punkty, do których mierz?, to dzwon ?wi?tego Marka i zegar na wie?y ko?cio?a Panagia Erithiani.

Pierwsza dru?yna to strona pó?nocna, a druga to po?udniowa. Ka?da z obecnych osób musi wybra? dru?yn?, której kibicuje. Zwyci??a zespó?, któremu uda si? w?cej razy trafi? w ko?ció? przeciwnej dru?yny.

Oficjalny pocz?tek bitwy to godzina 20.00, jednak wystrza?y mo?na ju? us?ysze? o czwartej czy pi?tej po po?udniu. Dru?yny przybywaj? wczesnym popo?udniem, aby ustawi? wyrzutnie i wykona? próbne wystrza?y oraz aby zobaczy?, czy tor lotu rakiet jest prawid?owy.

O 19.30 dzwony ko?cio?ów zaczynaj? bi?. Dru?yny odpalaj? rakiety co 20-30 minut a? do 23.30. Czasami dru?yny wystrzeliwuj? rakiety w tym samym czasie. Na szcz??cie nie ma ryzyka trafienia nikogo, poniewa? przeciwnicy celuj? w ko?cio?y, a nie w siebie nawzajem.   
Najbezpieczniejszym miejscem powinien by? teren zaraz za wyrzutni?. Nawet je?li gdzie? niespodziewanie wybuchnie ogie? stra?acy s? w stanie go szybko ugasi?.

O pó?nocy wojna zbli?a si? ku ko?cowi. Dru?yny wystrzeliwuj? rakiety bez przerw i jest to czas, kiedy ko?cio?y doznaj? najwi?kszych uszkodze?. W dodatku mieszka?cy Vrontados równie? odpalaj? kolorowe fajerwerki i petardy. Widowisko jest pi?kne, ale trudno znie?? wszechobecny ha?as.

Kiedy dzwony bij? o pó?nocy, wszyscy ?ycz? s?siadom ,,Weso?ych ?wi?t Wielkanocnych" i rozchodz? si? do domów, aby zje?? obfity posi?ek.

Aurelie (Francja)

RocketTheme Przyrz?dy do robienia rakiet

Bitwa Rakiet oczami Europy

Mieszka?cy przyznaj?, ?e nie jest to bezpieczna ceremonia, jednak?e ka?dego roku, w Wielk? Sobot? na Greckiej wyspie Chios wybucha wojna pomi?dzy dwoma parafiami. Jest to dziwaczna, ale bardzo zakorzeniona lokalna tradycja. Dwa ko?cio?y w mie?cie Vrontados odpalaj? rakiety i ostrzeliwuj? si? wzajemnie, podczas gdy w ?rodku odprawiane s? msze.

Wi?cej informacji

RocketTheme ?wiat?a

Pó?nocna strona czy po?udniowa?

W trakcie wojny rakiet weszli??my do budynku na wzgórzu, sk?d mieli??my wspania?y widok na dolin?:
byli??my w stanie zobaczy? oba ko??cioly i prawie wszystkie cienie wyrzutni rakiet.

Wi?cej informacji

Przygotowuj?c rakiety

RocketTheme

Rakiety s? w?asnor?cznie robione, gdy? jest to lokalna tradycja

Czytaj wi?cej +

 

Bitwa rakiet za dnia

RocketTheme

Przygotowania na wielkie Wielkanocne wydarzenie rozpocz??y si?

Czytaj wi?cej +

 

... noc?

RocketTheme

Kiedy bitwa si? rozpoczyna, wygl?da to jak ognisty deszcz

Czytaj wi?cej +

 

Po bitwie rakiet

RocketTheme

Po bitwie rakiet, wszystko musi by? wysprz?tane

Czytaj wi?cej +