• English (United Kingdom)
 • Greek
 • Spanish
 • French
 • German
 • Norsk
 • Polish

logo4

 • Agios Markos
  Agios Markos The Church of Agios Markos
 • Panagia Erithiani by Night
  Panagia Erithiani by Night The Churches under Fire
 • Vrontados
  Vrontados The City of Vrontados
 • Panagia Erithiani
  Panagia Erithiani The Church Of Panagia Erithiani
 • Rocketwar By Night
  Rocketwar By Night The Fight In The Holy Night

Witaj na Rocketwar.com!

home

Witamy na stronie Bitwy Rakiet, która zosta?a stworzona, aby pokaza? wam coroczne widowisko, które odbywa si? na wyspie Chios, Grecja.

Witryna ta zosta?a stworzona specjalnie po to, aby udokumentowa? to wyj?tkowe wydarzenie, w którym ponad 60 tysi?cy rakiet jest odpalanych z dwóch przeciwnych obozów rywalizuj?cych ze sob? ko?cio?ów parafialnych pod wezwaniem ?w. Marka i Matki Bo?ej Erithiani.

Czytaj wi?cej

 

Wielkanocna Bitwa Rakiet we Vrontados

Dziwaczn?, lecz d?ugo kultywowan? tradycj? w dwóch ortodoksyjnych ko?cio?ach we Vrontados jest bitwa rakiet. Celem jest uderzenie rakiety w jeden z dzwonów ko?cio?ów. Wiele rakiet leci w zupe?nie innym kierunku, powoduj?c wielkie szkody. Niektórzy mieszka?cy mówi?, ?e maj? ju? do?? ci?g?ego remontowania ich domów.

Niebezpieczna praca

Parafianie (nazywani ‘gangami’) dwóch rywalizuj?cych parafii, spedzaj? miesi?ce na w?asnor?cznym tworzeniu rakiet.

Lokalni

Oko?o 150 osób jest zaanga?owanych w ich produkcj?. U?ywaj? narz?dzi z drewna i br?zu, aby zapobiec wznieceniu iskry w mieszance czarnego prochu. „Dobra rakieta musi lecie? szybko, daleko i pali? si? do ko?ca” - wyja?nia twórca rakiet Vassilis Barkoulis.  „Trzeba by? ostro?nym i dok?adnym w tworzeniu rakiet. Je?li zrobi si? j? perfekcyjnie, rakieta mo?e by? naprawd? dobra. Rakiety robione s? w opuszczonych domach, z drzwiami otwartymi na o?cie?, aby w razie wybuchu mo?na by?o szybko uciec.
Istnieje równie? niebezpiecze?stwo, ?e policja mo?e z?o?y? niepo??dan? wizyt?.  Teoretycznie budowa rakiet jest nielegalna, jednak?e policja w du?ej mierze przymyka na to oko.

Tajemnicze pochodzenie

Na kilka dni przed wydarzeniem, mieszka?cy starannie wieszaj? siatki z drutu w oknach obydwu ko?cio?ów aby chroni? wiernych przed spadaj?cymi z nieba rakietami.
Tradycja bitwy rakiet si?ga XIX wieku i odbywa si? w Wielk? Sobot?. Podczas, gdy w ko?cio?ach trwa nabo?e?stwo, parafianie z rywalizuj?cych ko?cio?ów rozpalaj? rakiety celuj?c w dzwonnic? drugiego ko?cio?a.

W czasie bijatyki kap?ani próbuj? kontynuowa? msz? w obu ko?cio?ach. Jest to do?? trudne, ze wzgl?du na og?uszaj?ce d?wi?ki fajerwerków i ?wisty spadaj?cych rakiet, które czasem w ca?o?ci zak?ucaj? nabo?e?stwo. Miejscowi nie s? pewni, sk?d wzi??a si? ta tradycja. Prawdopodobnie zwi?zana jest z opowie?ciami o ?eglarzach, którzy u?ywali rakiet do walki z piratami, potem rozpoczynaj?c ten zwyczaj w Wielkanoc.

Pod koniec XIX wieku, kiedy ottomani skonfiskowali armaty w obawie, ?e mieszka?cy u?yj? ich w powstaniu, lokalni ludzie zacz?li u?ywa? zamiast tego rakiet.  Mieszka?cy s? ?wiadomi niebezpiecze?stwa zwi?zanego z uczestnictwem w tym wydarzeniu, w którym w ostatnich latach rakiety wywo?a?y kilka po?arów, a nawet u?mierci?y kilka osób. „Jeste?my zak?adnikami tej tradycji” – ubolewa jeden z mieszka?ców.
„W trakcie bitwy musimy by? ca?y czas w gotowo?ci na wypadek po?aru, bo je?li nie zachowa si? nale?ytej ostro?no?ci mo?na nawet straci? swój dom.”

RocketTheme Przyrz?dy do robienia rakiet

Bitwa Rakiet oczami Europy

Mieszka?cy przyznaj?, ?e nie jest to bezpieczna ceremonia, jednak?e ka?dego roku, w Wielk? Sobot? na Greckiej wyspie Chios wybucha wojna pomi?dzy dwoma parafiami. Jest to dziwaczna, ale bardzo zakorzeniona lokalna tradycja. Dwa ko?cio?y w mie?cie Vrontados odpalaj? rakiety i ostrzeliwuj? si? wzajemnie, podczas gdy w ?rodku odprawiane s? msze.

Wi?cej informacji

RocketTheme ?wiat?a

Pó?nocna strona czy po?udniowa?

W trakcie wojny rakiet weszli??my do budynku na wzgórzu, sk?d mieli??my wspania?y widok na dolin?:
byli??my w stanie zobaczy? oba ko??cioly i prawie wszystkie cienie wyrzutni rakiet.

Wi?cej informacji

Przygotowuj?c rakiety

RocketTheme

Rakiety s? w?asnor?cznie robione, gdy? jest to lokalna tradycja

Czytaj wi?cej +

 

Bitwa rakiet za dnia

RocketTheme

Przygotowania na wielkie Wielkanocne wydarzenie rozpocz??y si?

Czytaj wi?cej +

 

... noc?

RocketTheme

Kiedy bitwa si? rozpoczyna, wygl?da to jak ognisty deszcz

Czytaj wi?cej +

 

Po bitwie rakiet

RocketTheme

Po bitwie rakiet, wszystko musi by? wysprz?tane

Czytaj wi?cej +