• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Historia Bitwy Rakiet

Trudno jest okre?li? jak i kiedy rozpocz??a si? ta tradycja we Vrontados. Dzisiaj posiadamy wiele ró?nych wersji tej historii. Przedstawimy wam dwie z nich.
Zgodnie z pierwsz? wersj? pocz?tek wydarze? mia? miejsce w XIX wieku, kiedy otoma?scy okupanci zarekwirowali armat?, obawiaj?c si?, ?e mo?e zosta? u?yta w trakcie powstania. Mieszka?cy wyspy zast?pili j? tysi?cem r?cznie robionych rakiet, co zapocz?tkowa?o zwyczaj corocznej Bitwy Rakiet.

Wed?ug drugiej wersji tradycja narodzi?a sie podczas okupacji tureckiej. Mieszka?cy wyspy mieli zakaz ?wi?towania Wielkanocy w sposób, do którego byli przyzwyczajeni. Parafianie ko?cio?ów Matki Bo?ej oraz ?wi?tego Marka postanowili urz?dzi? udawan? wojn? na rakiety, aby trzyma? Turków z daleka. I rzeczywi?cie, Turcy przestraszyli si? tej gwa?townej przemocy i w czasie odpalania rakiet utrzymywali bezpieczny dystans. W mi?dzyczasie spo?eczno?? ?wi?towa?a Zmartwychwstanie Pana Jezusa w ko?cio?ach.

Te dwie wersje zosta?y nam opowiedziane przez miejscowych podczas Bitwy Rakiet.